Slider04
Slider04
Slider02
Slider02
Slider01
Slider01
Slider03
Slider03

Privacy Verklaring                             

Laatst gewijzigd: 26-04-2022

Wat is Diagnost-IQ?

Diagnost-IQ BV, hoofdlocatie gevestigd aan de Maelsonstraat 3 te 1614 NP Hoorn en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 66557372

Diagnost-IQ biedt kwalitatief hoogwaardige producten en diensten aan zorgverleners ter ondersteuning van het diagnostiek – en behandeltraject.

De opdrachtgevers van Diagnost-IQ zijn voornamelijk de eerste lijn zorg, ziekenhuizen en Zelfstandige Behandel Centra (ZBC).

Privacy

Wij zijn ons ervan bewust dat u vertrouwen in ons stelt. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Voor Diagnost-IQ is de bescherming van (bijzondere) persoonsgegevens zeer belangrijk. Diagnost-IQ respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat uw persoonlijke gegevens altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving worden behandeld.

Welke persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt?

Diagnost-IQ verkrijgt de noodzakelijke (bijzondere) persoonsgegevens van de organisatie die het onderzoek voor u aanvraagt. Vaak zijn dit de Ziekenhuizen, ZBC’s en eerste lijn zorgverleners.

 Waarom inschrijven bij het Dijklander Ziekenhuis/Zaans Medisch Centrum als aanvraag voor de huisarts is?

Als u een aanvraag heeft van en voor de huisarts is er geen behandelrelatie met het Dijklander Ziekenhuis. Toch zullen wij u vragen om u in te laten schrijven in het Dijklander Ziekenhuis / Zaans Medisch Centrum.

De achtergrond van deze handelswijze is meerledig:

 • Zolang er geen behandelrelatie tussen en Ziekenhuis en de patiënt is, moet het Ziekenhuis worden gezien als ICT leverancier en slechts de verwerker van deze gegevens.
 • Het Ziekenhuis verzorgt het doorsturen van de uitslagen naar de huisarts via het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD). Op deze wijze kunt u in het patiënten portaal van de ziekenhuizen wel zelf uw uitslagen inzien.
 • Huisartsen kunnen via het zorgverlenersportaal uw uitslagen raadplegen, mits de patiënt daarvoor toestemming heeft gegeven, dus ook voor hiervoor is het aanmaken van een EPD (Elektronisch Patiënten Dossier) via inschrijving bij de patiënten noodzakelijk.
 • De facturatie van de verrichtingen naar uw zorgverzekering wordt via de ziekenhuizen uitgevoerd.

  Zolang er geen behandelrelatie is tussen het Ziekenhuis en deze patiënt MAG bijvoorbeeld een specialist deze gegevens niet raadplegen. Echter zodra er een eventuele doorverwijzing van de HA naar een specialist is, ontstaat er wel de vereiste behandelrelatie. Dan kan en mag de specialist het EPD raadplegen en zien welke onderzoeken reeds hebben plaatsgevonden.

  Op deze wijze worden dubbele onderzoeken voorkomen.

  Doeleinden van de verwerking

   Uw persoonsgegevens worden door Diagnost-IQ verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • Het uitvoeren van de met u of uw behandelaar gesloten overeenkomst(en).
 • Het voeren van de administratie alsmede andere interne beheersactiviteiten.
 • Om met u of uw behandelaar in contact te kunnen treden en te reageren op door u gestelde vragen, signalen of klachten.
 • De afhandeling van uw aanvraag tot informatie.
 • Het voldoen aan de wettelijke verplichtingen, zoals de administratie- en bewaarplicht.
 • Het berekenen, vastleggen en innen van verschuldigde bedragen waaronder begrepen het uit handen geven van vorderingen.
 • Het uitvoeren van de accountantscontrole.

   

  Op basis van welke rechtsgronden wordt de verzamelde informatie gebruikt?

  Uw persoonsgegevens zullen op basis van de volgende rechtsgronden worden gebruikt en worden niet langer bewaard dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

  De zes mogelijke grondslagen zijn bij wet vastgesteld:

 • De door u gegeven toestemming (artikel 6 lid 1 sub a AVG);
 • Het op uw verzoek nemen van precontractuele maatregelen en/of de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst (artikel 6 lid 1 sub b AVG);
 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen (artikel 6 lid 1 sub c AVG);
 • Het beschermen van vitale belangen van uzelf of anderen (artikel 6 lid 1 sub d AVG);
 • De vervulling van een taak van algemeen belang of een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag (artikel 6 lid 1 sub e AVG);
 • De behartiging van gerechtvaardigde belangen van Diagnost-IQ of van een derde (artikel 6 lid 1 sub f AVG).

De grondslag voor het verwerken van uw (bijzonder) persoonsgegevens is vrijwel altijd “ten behoeve van de uitvoering van een overeenkomst”. Iedere patiënt heeft immers een behandelingsovereenkomst met het ziekenhuis en/of met de individuele zorgverleners die bij de behandeling betrokken zijn. Conform de Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO).

Een enkele verwerking gebeurt op basis van de grondslag “wettelijke verplichting”, bijvoorbeeld de landelijke registratie van sommige infectieziekten.

Ook verwerken wij uw persoonsgegevens in het kader van wetenschappelijk onderzoek of voor kwaliteitsdoeleinden. Soms zijn de gegevens dan geanonimiseerd of gepseudonimiseerd. Indien u hiertegen bezwaar heeft kan dit kenbaar worden gemaakt en zullen wij uw gegevens hiervoor niet gebruiken. Uw bezwaar kan kenbaar worden gemaakt op het mailadres: privacy@diagnost-IQ.nl.

Waar worden uw persoonsgegevens opgeslagen?

Uw persoonsgegevens worden niet verwerkt in een land buiten EER (Europese Economische Ruimte). Vanwege de Europese privacywetgeving zijn uw gegevens in een ander EER-land op hetzelfde niveau beveiligd als in Nederland. Indien uw gegevens buiten Europa verwerkt worden zullen wij erop toezien dat dat land dezelfde beveiliging in acht neemt als dat dat gebeurt in Nederland. (Een enkele keer vindt wetenschappelijk onderzoek plaats in veel landen tegelijk waarbij ook landen buiten Europa betrokken zijn. In dat geval worden uw gegevens volledig geanonimiseerd)  

Op welke wijze wordt uw persoonlijke informatie beschermd?

Diagnost-IQ neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op via privacy@diagnost-IQ.nl

Bewaartermijn

Diagnost-IQ bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de hierboven omschreven doeleinden, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht. Medische gegevens worden minimaal 20 jaar bewaard zoals voorgeschreven in de WGBO.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Diagnost-IQ en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u in een computerbestand hebben naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@diagnost-IQ.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens door u is gedaan, kunnen wij u vragen om u te identificeren. We reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek.

Diagnost-IQ zal in de regel uw persoonsgegevens hebben verkregen van uw behandelaar eerste lijn, ziekenhuizen en ZBC’s. Voor het uitoefenen van uw rechten kan u zich ook aldaar melden.

Functionaris gegevensbescherming

Diagnost-IQ heeft een functionaris gegevensbescherming (FG) aangesteld. De FG houdt toezicht op de naleving van de privacywetgeving en adviseert het management van Diagnost-IQ over de privacywetgeving.

De FG is onafhankelijk en rapporteert rechtstreeks aan de Directie van Diagnost-IQ.

Tevens is de FG de contactpersoon voor alle vragen die over privacy gaan, zowel voor u als betrokkene als voor de toezichthouder.

Contactgegevens van de FG:

Diagnost-IQ BV

TAV: Secretariaat / mr. R.H. Donders

Maelsonstraat 3, 1624 NP Hoorn NH.

Email: privacy@diagnost-IQ.nl

Toezichthouder

Diagnost-IQ wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap

Kan deze privacyverklaring worden gewijzigd?

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op deze website en daarbij wordt de laatstgenoemde wijzigingsdatum vermeld. Wij adviseren u daarom regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Vragen en feedback

Diagnost-IQ controleert regelmatig of ze aan deze privacyverklaring voldoet. Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, kunt u contact met ons opnemen via privacy@diagnost-IQ.nl